Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Terapeuta zajęciowy

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa:
szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii,
 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze,
 • szkoły specjalne,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • placówki resocjalizacyjne,
 • przedszkola integracyjne i inne.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrana zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Podstawy pedagogiki
 4. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 5. Zdrowie publiczne
 6. Technologie informatyczne w zawodzie
 7. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 8. Język migowy
 9. Język obcy zawodowy (do wyboru: j.angielski)
 10. Ratownictwo przedmedyczne
 11. Terapia zajęciowa
 12. Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 13. Pracownia terapii zajęciowej
 14. Zajęcia praktyczne
 15. Praktyka zawodowa
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl