Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Opiekun Medyczny

Czas kształcenia: 1 rok
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • części pisemnej,
 • części praktycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szpitale opieki długoterminowej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgniarsko-lecznicze, placówki pomocy społecznej.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 4. Ratownictwo przedmedyczne
 5. Zdrowie publiczne
 6. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 8. Język obcy zawodowy
 9. Język migowy
 10. Technologie informatyczne w zawodzie
 11. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 12. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych
 13. Zajęcia praktyczne
 14. Praktyka zawodowa
Plan nauczania na rok szkolny 2016_2017 - otwórz
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl