Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - opiekun medyczny

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: Opiekun Medyczny

Czas kształcenia: 1,5  roku

Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej                                

 W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym, średnim. Kurs jest prowadzony w formie zaocznej.

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej  i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Miejsca pracy:

 • stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szpitale opieki długoterminowej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgniarsko-lecznicze,
 • placówki pomocy społecznej.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest posiadanie: świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzupełnienie wykształcenia średniego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • części pisemnej,
 • części praktycznej.

 Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 2. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 3. Ratownictwo przedmedyczne
 4. Zdrowie publiczne
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 7. Język obcy zawodowy
 8. Język migowy
 9. Technologie informatyczne w zawodzie
 10. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 11. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych
 12. Zajęcia praktyczne
 13. Praktyka zawodowa (160 godzin)

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl